Matky


Úloha matek je v životÄ› dÄ›tí už od narození nezastupitelná. Pro každou ženu se po porodu naprosto zmÄ›ní život. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů pÅ™ijímá svou novou úlohu žena s láskou. A protože matkou se žádná žena nerodí, musí se tomu nauÄit. A tak proÅ¡kolení bývá z obou stran. Jak dítÄ› matku, tak matka dítÄ›. V souÄasné dobÄ› mnohé pÅ™ijaly matky polohu alternativní. ÄŒasto rodí doma, dÄ›ti chodí do lesních Å¡kolek, inklinuje k vegetariánství ke kterému vede celou rodinu. Tyto  ženy jdou proti proudu a stejnÄ› tak vychovávají i svoje dÄ›ti. I Å¡kolu volí domácí Äi waldorfskou. Opakem tÄ›chto matek jsou ženy vyznávající tradiÄní výchovu svých dÄ›tí. A snaží se svoji úlohu hrát dokonale. Od Å¡kolní přípravy, která musí být patÅ™iÄnÄ› odmÄ›nÄ›na jedniÄkami Äi rozvážení na zájmové kroužky. Po každodenní vaÅ™ení z biopotravin pro celou rodinu. A dokonale uklízený byt. Tyto ženy touží po jednom. Být nejlepší mámou na svÄ›tÄ›.

Maminka

KvoÄna je úsmÄ›vný přímÄ›r k ženám, které pÅ™istupují ke svým dÄ›tem trochu starosvÄ›tsky. ÄŒasto opouÅ¡tÄ›jí vlastní zajímavé zamÄ›stnání. A zůstávají dlouhé roky s dÄ›tmi doma. A je pro nÄ› požehnáním. NeÅ¡etří laskavým chováním a Äastým obejmutím. Problém nastává v dobÄ› dospívání potomků. Aby byly dostateÄnÄ› samostatné je nutné už pÅ™ehnanou péÄi omezit. A to matky kvoÄny neumí. A tu mohou nastat problémy. Které je potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it.

Na výletě

PÅ™estože si tyto ženy pÅ™ejí, aby k nim nedocházelo, vývoj dÄ›tí se zastavit nedá. Oproti tomuto typu matek jsou ženy, které neuznávají ani výchovné zásady, ani pevný režim a od svých dÄ›tí vyžadují už odmala samostatnost. TÄ›mto líným matkám, jak na okolí působí, je nejdůležitÄ›jším spokojený pocit, že se nic nemusí. A mnohdy dává pÅ™ed povinnostmi pÅ™ednost spoleÄným výletům Äi návÅ¡tÄ›vÄ› divadla. Což mnohé dÄ›ti kvitují s povdÄ›kem. A odpouÅ¡tí maminkách, že byl obÄ›d namísto v poledne až ve tÅ™i, nebylo vyžehlené triÄko do Å¡koly a doma nemá vÅ¡echno svoje místo. PÅ™edností tÄ›chto žen je umÄ›ní naslouchat. Což vÄ›tÅ¡ina dÄ›tí oceňuje s povdÄ›kem.

Related Posts

© 2024 Abpd - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress